Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODWIEDZINY


Odwiedziny

Odwiedziny pacjentów
 
1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych, mogą się odbywać codziennie tj.:
1) w dni powszednie w godzinach 14.00 – 17.30,
2) w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.30
natomiast w innych godzinach pod warunkiem uprzedniego ustalenia z lekarzem prowadzącym chorego lub lekarzem dyżurnym, że odwiedziny w tym czasie nie zakłócą toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentkach oraz ustalonego porządku pracy Oddziału.
 
2. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu.
 
3. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 
4. Osoba odwiedzająca pacjenta , jest zobowiązana:
1) przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego,
2) pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, nakrycie głowy, parasol itp.,
 
5. Nie mogą odwiedzać pacjentów osoby chore zakaźnie oraz osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 
6. Osobom odwiedzającym pacjentów, zabrania się:
1) ze względów sanitarno–epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach pacjentów oraz korzystania w czasie odwiedzin z ich naczyń i przedmiotów osobistego użytku,
2) ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju.
 
7. Osoby odwiedzające pacjenta mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego, z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta, a jeżeli pacjent jest nieprzytomny i nie złożył wcześniej w tym względzie żadnego oświadczenia woli –tylko osobie najbliższej pacjentowi.
 
8. W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą pacjenta w Szpitalu, zasad odwiedzin, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny, którym objęty jest pacjent , lekarz leczący pacjenta bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić tą osobę ze Szpitala, a jeżeli wezwanie do opuszczenia Szpitala okaże się nieskuteczne, w przypadkach uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala ma prawo zarządzić jego przymusowe wyprowadzenie z terenu Szpitala.